Onderwijsondersteuning door ouders
(voorheen: huiswerkbeleid van de Werkplaats)

Om meerdere redenen leggen we u deze vragenlijst voor en nodigen wij u uit voor het eerste ouderpanel van dit schooljaar. Uit het oudertevredenheidsonderzoek is gebleken dat ouders op een andere wijze betrokken willen zijn bij het schoolwerk van hun kind. De huidige (digitale) tijd geeft onze werkers de gelegenheid om ook thuis aan hun schoolwerk te kunnen werken. Daarnaast zien medewerkers het effect op de prestaties van kinderen wanneer er thuis, incidenteel, extra kan worden geoefend. Dit zijn zo een aantal redenen waarom wij ons huidige 'huiswerkbeleid' onder de loep hebben genomen. 

Met deze vragenlijst inventariseren wij wat er leeft onder ouders. Deze input gebruiken wij voor het ouderpanel dat wij rondom dit thema begin oktober zullen gaan organiseren. 

De uitkomst van de lijst, het gesprek met ouders (ouderpanel) en onze eigen visie hierop zal leiden tot een nieuw beleid dat wij noemen 'onderwijsondersteuning door ouders'. 

Alvast hartelijk dank voor uw (digitale) bijdrage. 
In de laatste vraag kunt u zich aanmelden voor het ouderpanel. 

Met vriendelijke groet,

Jeroen Goes
start
 
Uw naam

Indien u wilt deelnemen aan de ouderpanelbijeenkomst dan graag uw naam vermelden.
 
De groep van uw oudste kind


 
Is het voor u op dit moment voldoende duidelijk welk beleid de school hanteert met betrekking tot het huiswerk?


 
Bent u op dit moment tevreden over de wijze waarop er met 'huiswerk' wordt omgegaan?


 
Indien u niet tevreden bent, wat zou u graag anders willen zien?

 
Hoe zou u uw rol zien bij het helpen van uw kind bij het maken van schoolwerk/ of betrokken willen zijn bij het schoolwerk van uw kind?

 
Ruimte voor overige opmerkingen:

 
Rondom dit thema organiseren wij het eerste ouderpanel van dit jaar (ouderpanels zijn een veranderonderwerp in dit jaar om verder te werken aan de ouderbetrokkenheid bij het beleid van de school). Kunt u aangeven of hieraan wilt deelnemen, en zoja, op welk tijdstip u dit uit zou komen.

Na inventarisatie zal de definitieve datum bekend worden gemaakt. Bij opgave graag uw mailadres bij de volgende vraag vermelden.

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform